Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CAO TUỔI Ở HÀN QUỐC

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG LAO ĐỘNG TRIỀU TIÊN: KIỆN TOÀN BỘ MÁY LÃNH ĐẠO MỚI

Đại hội Đảng và Hội nghị đại biểu toàn quốc là hai cơ chế quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy và đưa ra chiến lược, đường lối của Đảng Lao động Triều Tiên. Trong đó, Hội nghị đại biểu toàn quốc là Hội nghị đặc biệt để giải quyết các vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới cả nước mà Ủy ban Trung ương không thể quyết định một mình mà không cần đợi Đại hội Đảng nhóm họp. Có 4 kỳ Hội nghị đại biểu toàn quốc được tổ chức, lần thứ 1 vào 1958, lần thứ 2 vào năm 1966, lần thứ 3 vào năm 2010, lần thứ 4 vào năm 2012. Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên theo quy định tổ chức định kỳ 5 năm, thông qua báo cáo của các cơ quan Trung ương, sửa đổi Điều lệ Đảng, đưa ra đường lối, chính sách của Đảng và bầu Ủy ban Trung ương Đảng, Lãnh đạo tối cao của Đảng. Các đại hội trước đó lần lượt diễn ra vào các thời điểm tháng 8/1946, tháng 8/1948, tháng 4/1956, tháng 9/1961, tháng 11/1970, tháng 10/1980, tháng 5/2016. Như vậy, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên có nhiệm kì 5 năm nhưng trên thực tế không hẳn đã được tổ chức đúng định kì trong suốt một thời kỳ lịch sử dài. Đại hội lần thứ VIII lần này được khai mạc vào ngày 5/1/2021 và diễn ra trong 8 ngày. Do đó, đây là một trong những lần đại hội hiếm hoi đúng nhiệm kì 5 năm của đảng Lao động Triều Tiên.

XÃ HỘI

XU HƯỚNG HỘ GIA ĐÌNH MỘT THÀNH VIÊN Ở HÀN QUỐC VÀ MỘT SỐ TÁC ĐỘNG

Trong xã hội Hàn Quốc truyền thống, một gia đình điển hình thường bao gồm các thành viên thuộc ba, bốn thế hệ sống chung dưới một mái nhà. Bởi họ quan niệm một gia đình lớn với nhiều thành viên được coi là có nhiều phúc lộc. Song, quá trình công nghiệp hóa đất nước khiến cho cơ cấu xã hội truyền thống thay đổi, cơ cấu gia đình truyền thống của người Hàn Quốc cũng bị phá vỡ. Mô hình gia đình hạt nhân gồm vợ chồng, con cái (hộ gia đình gồm 4 nhân khẩu) dần thay thế cho mô hình gia đình truyền thống và trở thành mô hình gia đình chủ yếu tại quốc gia này trong suốt mấy chục thập kỷ qua.

Scroll To Top