Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

TRIỂN VỌNG NỀN KINH TẾ HÀN QUỐC TRONG NĂM 2015

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM – HÀN QUỐC: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC KINH TẾ

Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Quan hệ giữa hai nước chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng chuyển từ đối tác thông thường (1992) sang đối tác toàn diện (2001) và trở thành đối tác chiến lược (2009). Có thể nói rằng, việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 1992 là một quyết định lịch sử của chính phủ hai nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại và với lợi ích của hai nước, đưa quan hệ giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới, hướng tới tương lai, hợp tác cùng phát triển. Trong hơn 20 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển với tốc độ nhanh hiếm thấy trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị và kinh tế.

XÃ HỘI

TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NỮ HÀN QUỐC VÀ NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH (Phần 2)

3. Gia tăng lao động tạm thời Sự gia tăng việc làm của phụ nữ Hàn Quốc thời gian gần đây có liên quan tới sự gia tăng lao động tạm thời (lao động làm việc ít hơn 36 giờ). Số lao động tạm thời giảm mạnh ngay sau khủng hoảng tài chính nhưng lại tăng 15,4% trong năm 2010. Theo đó, tỷ lệ lao động tạm thời đã tăng 2,7% từ 19,1% năm 2009 lên 21,8% trong năm 2010, tăng nhiều nhất từ những năm 2000.

Scroll To Top