Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

CHÍNH TRỊ

SƠ LƯỢC VỀ HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM  VÀ HÀN QUỐC

LUẬT “NGHIÊM CẤM HÀNH VI YÊU CẦU HỐI LỘ VÀ NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI CỦA CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC” (CÒN GỌI LÀ “LUẬT KIM YOUNG-RAN) [Phần 2]

4. Một số tranh luận xung quanh “Luật Kim Young-ran” Tại Hàn Quốc, các bữa ăn xa hoa, quà tặng và quyên góp tại các tiệc sinh nhật hay đám tang đã trở nên phổ biến và được chấp nhận như là một phần của nền văn hóa và phép lịch sự trong kinh doanh. Do đó, điều luật mới này đã khuấy động một cuộc tranh luận toàn quốc.

XÃ HỘI

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA VIỆT NAM VỚI PHONG TRÀO LÀNG MỚI SAEMAUL CỦA HÀN QUỐC

1. Tóm lược về mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Việt Nam Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7, khóa X, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là văn bản trực tiếp và toàn diện nhất của Trung Ương. Ngày 04/6/2010, Chính phủ ban hành Quyết định 800 QĐ-TTg, về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, nêu rõ 11 nội dung, 19 tiêu chí và 7 nhóm giải pháp. Nội dung chủ yếu của nông thôn mới có thể khái quát theo 5 tiêu chí cơ bản sau: - Làng, xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; - Sản xuất phải phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa; - Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, nông thôn ngày càng nâng cao; - Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn; - Xã hội nông thôn an ninh tốt, quản lý dân chủ.

Scroll To Top