Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Xã hội


  • NHỮNG CỐ GẮNG THÚC ĐẨY CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA CHÍNH PHỦ

    Có thể thấy rằng, thúc đẩy cải cách giáo dục được các nhà hoạch định chính sách nước này quan tâm và dường như đó là mối quan tâm có tính truyền thống. Nhiều chuyên gia dự đoán cuộc cải cách giáo dục hiện nay sẽ được thúc đẩy nhanh chóng bởi có làm như vậy mới đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội.

  • 33% NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG LƯƠNG Ở HÀN QUỐC VAY NỢ NGÂN HÀNG

    Một phần ba người lao động hưởng lương ở Hàn Quốc đang vay dài hạn phải trả lãi tại các ngân hàng và tổ chức tài chính bởi họ cần nhiều tiền hơn khoản tiền lương của họ để thanh toán cho nhà ở và những sinh hoạt phí đang tăng giá rất nhanh.

Scroll To Top