Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


GIA TĂNG TỶ LỆ LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT Ở HÀN QUỐC

Đăng ngày:

Để đánh giá thực trạng việc làm của người khuyết tật ở Hàn Quốc, đầu năm 2015, Bộ Việc làm và Lao động nước này (MOEL) đã tiến hành cuộc điều tra 27.488 nơi làm việc tuyển dụng lao động khuyết tật. Theo quy định của Hàn Quốc, các cơ quan chính phủ trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức công và doanh nghiệp tư nhân sử dụng 50 lao động trở lên đều phải tuân thủ hạn ngạch lao động khuyết tật. Kết quả cho thấy, số người khuyết tật được tuyển dụng tại các nơi làm việc (bắt buộc phải tuân thủ hạn ngạch lao động khuyết tật) là 158.388 người, đạt 2,54% vào cuối năm 2014, tăng 0,06% so với năm 2013. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, tỷ lệ lao động khuyết tật trong các nơi làm việc trên đều có sự gia tăng hơn so với năm trước. Tốc độ gia tăng lần lượt là 2,28% (2011) lên 2,35% (2012), đạt 2,48% (2013) và 2,54% (2014).

Trong các cơ quan chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, số lượng và tỷ lệ của các công chức khuyết tật là 19.553 người, đạt 2,65%. Số lượng và tỷ lệ lao động khuyết tật khác (không phải là công chức) là 7.321 người, đạt 3,75%. Trong các tổ chức công, số lượng và tỷ lệ lao động khuyết tật là 10.604 người, đạt 2,91%. Còn trong các doanh nghiệp tư nhân, số lượng và tỷ lệ lao động khuyết tật là 120.910 người, đạt 2,45%. Như vậy, có thể thấy, khu vực công tuân thủ hạn ngạch lao động khuyết tật tốt hơn so với khu vực tư nhân.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, số lao động khuyết tật nặng là 34.658 người, tăng 2.404 người so với năm 2013. Số lượng lao động nữ khuyết tật đạt 30.915 người (19,5%), tăng 2.210 người so với với năm 2013. Đặc biệt, trong số các nơi làm việc phải tuân thủ hạn ngạch lao động khuyết tật, có tới 13.227 nơi làm việc, gần một nửa (48,1%) đạt tỷ lệ lao động khuyết tật bắt buộc. Chi tiết về thực trạng tuyển dụng lao động khuyết tật được thể hiện ở bảng sau:

Thực trạng tuyển dụng lao động khuyết tật

 

 

Phân loại

Số các nơi làm việc

 

Tổng số lao động

Số lao động là người khuyết tật

Tỷ lệ lao động khuyết tật

Hạn ngạch phải tuân thủ

Thay đổi theo năm

Tổng

27.488

7.570.281

158.388

2,54

 

(+)0,06

 

Khu vực nhà nước

Công chức

313

846.270

19.553

2,65

3,0

(+)0,02

Lao động (không phải công chức nhà nước)

295

264.665

7.321

3,75

2,7

(+)0,24

Khu vưc tư nhân

Tổ chức công

532

410.618

10.604

2,91

3,0

(+)0,10

Doanh nghiệp tư nhân

26.348

6.048.728

120.910

2,45

2,7

(+)0,06

Qua bảng trên ta thấy, nhìn chung, tỷ lệ lao động khuyết tật đều có sự gia tăng hơn so với năm 2013. Tuy doanh nghiệp tư nhân tỷ lệ lao động khuyết tật ở chỉ đạt 2,45%, thấp nhất trong số nơi làm việc nhưng lại có thay đổi theo năm khá cao, đạt 0,06, cao hơn nhiều so với khu vực nhà nước (đạt 0,02 và 0,24).

Căn cứ vào kết quả này, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc sẽ nêu tên các nơi làm việc có tỷ lệ lao động khuyết tật thấp[1] và khuyến khích họ tăng cường việc làm cho lao động khuyết tật trong vòng 5 tháng.

Các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ lao động khuyết tật thấp hơn 1,35%, được coi là có tỷ lệ lao động khuyết tật kém. Nếu các nơi làm việc trên vẫn duy trì tỷ lệ lao động khuyết tật thấp, thì Bộ sẽ công khai danh sách vào tháng 10 năm 2015.

 

Tống Thuỳ Linh

Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Dịch từ nguồn:

http://www.moel.go.kr/english/poli/poliNewsnews_view.jsp?idx=1120[1] Đối với khu vực công, các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương và tổ chức công có tỷ lệ lao động khuyết tật nhỏ hơn 1,8% được coi là tỷ lệ lao động khuyết tật thấp.

 


Scroll To Top