Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


MƯỜI HƯỚNG ƯU TIÊN TRONG CHÍNH SÁCH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA HÀN QUỐC

Đăng ngày:

(1) Thu hút các công nghệ tiên tiến bằng việc tập trung vào các khu vực có nguồn lực công nghệ cao ở các nước tiên tiến.

(2) Thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển chung tầm quốc tế mang tính chiến lược.

(3) Khuyến khích các nhà nghiên cứu từ nước ngoài và những tổ chức nghiên cứu hàng đầu đến Hàn Quốc làm việc.

(4) Sưu tầm và sử dụng một cách có hệ thống thông tin KH & CN nước ngoài.

(5) Tăng cường hợp tác KH & CN với các nước tiên tiến

(6) Thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ các nước có nền kinh tế chuyển đổi

(7) Mở rộng hợp tác KH & CN với các nước đang phát triển.

(8) Thúc đẩy hợp tác KH & CN với Bắc Triều Tiên

(9) Tăng cường hợp tác KH & CN với APEC và OECD.

(10) Mở rộng hợp tác KH & CN với các tổ chức quốc tế khác.

Đường lối hợp tác KH & CN là cải thiện tối đa các chương trình và phúc lợi đang thực hiện, và để đối phó với những thay đổi các điều kiện kinh tế và môi trường. Đặc biệt, các chương trình thiết yếu cho việc nâng cao cạnh tranh về công nghệ và cơ cấu lại kinh tế sẽ được mở rộng và tăng cường. Các tổ chức nghiên cứu được Chính phủ tài trợ cũng nỗ lực tham gia thúc đẩy hợp tác quốc tế về nghiên cứu và phát triển.Tài liệu tham khảo1. Chosun Daily, Sep 26,1998

2. Economic Planning Board, R.O.K, Major Statistics of the Korean Economic, Various Issues

3. Hong, Yoo Soo, Japa's Strategy for Technology Transfer to Asia and Korea's Response, (in Korean), Korean Institute for International Economic Policym Seoul, 1993

4. "Technolopgy Transfer: The Korean Expanse", KIEP Working Paper 94-03, Korean Institute for International Economic Policy, Seoul, 1994

5. "Technolopgy - Related FDI Climate in Korean", KIEP Working Paper 98-15, Korean Institute for International Economic Policy, Seoul, 1994

Tác giả: Ths. Lưu Thanh Mai

Biên tập: Nhóm website (Đầu đề do chúng tôi đặt)

Nguồn: TCNCĐBA, 602

Scroll To Top