Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


TÌM HIỂU TÒA ÁN HIẾN PHÁP HÀN QUỐC

Đăng ngày:

người dân Hàn Quốc, đã áp dụng một hệ thống tư pháp mới- Toà án hiến pháp - để bảo vệ Hiến pháp và những quyền cơ bản của con người thông qua việc thiết lập thủ tục xét xử đặc biệt đối với những vấn đề Hiến pháp.

Toà án được Hiến pháp của Đại Hàn Dân Quốc trao quyền để giải thích Hiến pháp và xem xét tính hợp hiến của tất cả các đạo luật, đưa ra các quyết định tư pháp để buộc tội hoặc giải thể một đảng chính trị hoặc đưa ra phán quyết đối với những tranh chấp về thẩm quyền xét xử và những khiếu nại về hiến pháp.

Toà án bao gồm 9 quan toà. Nhiệm kỳ của mỗi quan toà là 6 năm và có thể gia hạn thêm. Trụ sở toá án là một toà nhà 5 tầng mái vòm ở Seoul, trụ sở này đã được nhận giải thưởng kiến trúc của Hàn Quốc.

Đến ngày 31-12-2005, toà án đã xét xử 12.240 trường hợp (trong đó có 526 trường hợp có liên quan đến sự hợp hiến của các đạo luật) và đưa ra phán quyết đối với 11.501 trường hợp, trong đó có 739 trường hợp chưa được giải quyết số lượng lớn các vụ án cho thấy tầm quan trọng của toà án ở hiện tại và tương lai trong việc thực thi những mục tiêu của mình- bảo vệ hiến pháp và những quyền cơ bản.Thực hiện: MT và nhóm Web

Nguồn: Các tài liệu lưu tại TVTTNCHQ

Scroll To Top