Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


TÌM HIỂU NGÀNH HÀNH PHÁP HÀN QUỐC

Đăng ngày:

trách nhiệm quyết định toàn bộ những chính sách quan trọng của chính phủ, làm chủ toạ. Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và được Quốc hội thông qua. Là người trợ lý hành pháp chính cho Tổng thống, Thủ tướng giám sát các Bộ hành chính và quản lý Văn phòng phối hợp với chính sách của chính phủ dưới sự chỉ đạo của Tổng thống. Thủ tướng cũng có quyền thảo luận những chính sách lớn của quốc gia và tham dự các cuộc họp của Quốc hội.

Ba Phó thủ tướng được bổ nhiệm nhằm đảm đương những nhiệm vụ đặc biệt do Thủ tướng giao phó. Bộ trưởng tài chính và Kinh tế, Bộ trưởng Giáo dục và Phát triển Nhân lực và Bộ trưởng Khoa học Công nghệ hiện cũng đồng thời giữ các chức Phó Thủ tướng.

Các thành viên Hội đồng Nhà nước do Tổng thống chỉ định theo sự tiến cử của Thủ tướng. Những thành viên này có quyền lãnh đạo và giám sát các bộ quản lý, thảo luận các công việc đại sự của quốc gia, hành xử nhân danh Tổng thống, có mặt tại Quốc hội và phát biểu ý kiến của mình. Các thành viên Hội đồng Nhà nước chỉ chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân trước Tổng thống. Ngoài Hội đồng Nhà nước, Tổng thống có một số cơ quan dưới quyền kiểm soát trực tiếp của mình để hình thành và thực hiện các chính sách quốc gia. Đó là Cục Kiểm toán và Thanh tra, Cục Tình báo Quốc gia, Uỷ ban Dân chính, Uỷ ban Tổng thống về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ban Thanh tra và Uỷ ban Độc lập chống tham nhũng của Hàn Quốc. Những người đứng đầu các cơ quan này đều do Tổng thống chỉ định, riêng chủ tịch Ban Kiểm toán và Thanh tra phải được Quốc hội thông qua.

Ban Kiểm toán và Thanh tra có quyền kiểm tra các báo cáo tài chính của các cơ quan chính phủ thuộc trung ương và địa phương, các tổ chức, công ty chính phủ và các bộ liên quan. Ban này cũng được trao quyền thanh tra những hành động lạm dụng chức quyền hoặc những hành vi sai trái của các viên chức nhà nước trong phạm vi trách nhiệm chính thức của họ. Kết quả thanh tra được báo cáo lên Tổng thống và Quốc hội, mặc dù Ban này chỉ chịu trách nhiệm duy nhất trước người đứng đầu cơ quan hành pháp.

Cục Tình báo Quốc gia có quyền thu thập các tin tức tình báo chiến lược ở trong cũng như ngoài nước, tin tứ về các hoạt động lật đổ và hoạt động tội phạm quốc tế. Cục cũng lập kế hoạch và phối hợp các hoạt động tình báo và an ninh của chính phủ.

Uỷ ban Dân chính được thành lập năm 1999, với nhiệm vụ quản lý nhân sự công chức một cách công bằng và hữu hiệu.

Uỷ ban Tổng thống về các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập năm 1998 nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thanh tra Hàn Quốc, thành lập năm 1994, có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động thựctiễn và hệ thống chưa phù hợp trong Chính phủ.

Uỷ ban Độc lập chống tham nhũng của Hàn Quốc được thành lập năm 2002, có quyền thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để phòng chống tham nhũng. Đề ra và đánh giá các chính sách chống tham nhũng; tăng cường giáo dục và các quan hệ xã hội, kiểm toán, báo cáo và bảo vệ người phát hiện.

Hồng Duyên và nhóm Web

Nguồn: Các tài liệu lưu tại TVTTNCHQ

Scroll To Top