Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NƯỚC TIÊN TIẾN (Phần 1)

Đăng ngày:

1. Khái niệm quốc gia tiên tiến: Tăng trưởng, Hội nhập và Dân trí cao[1]

Đối với Hàn Quốc, điều quan trọng là vượt qua cách tiếp cận thông thường để trở thành quốc gia tiên tiến, tập trung vào “hệ thống của một quốc gia tiên tiến” và “thay đổi về lượng”. Chiến lược thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến về lượng sẽ bị hạn chế do thúc đẩy các mong muốn chung chung. Sao chép hệ thống của các quốc gia tiên tiến có thể gặp khó khăn bởi hệ thống mới có thể xung đột với tập quán riêng và không có tính chất bổ sung. Do vậy, cần xây dựng một sự đồng thuận quốc gia, tăng cường sức mạnh quốc gia khi chính phủ bảo đảm với người dân rằng, họ có thể tận hưởng các giá trị đa nguyên thường thấy ở các nước tiên tiến như sự giàu có, sự thoải mái, sự văn minh và hạnh phúc.

Sự tiên tiến của một quốc gia có thể được định nghĩa là một trạng thái trong đó tăng trưởng và hội nhập xã hội được thúc đẩy hài hòa cùng dân trí cao. Hiện nay, sự phát triển, hội nhập là những giá trị kinh tế và xã hội phổ biến mà Hàn Quốc cần theo đuổi. Kinh nghiệm của các chính quyền trước đây cho thấy rằng, đảm bảo hỗ trợ người dân có tính khả thi khi tăng trưởng, hội nhập được thúc đẩy một cách cân bằng. Hơn nữa, dân trí cao là môt khâu quan trọng của sự tiên tiến bởi sự tham gia tự nguyện của công chúng có thể là một động lực mạnh mẽ. Theo khảo sát SERI, người dân Hàn Quốc cho rằng, sự tiên tiến của một quốc gia lý tưởng là làm cho người dân được hưởng cuộc sống dễ chịu, thoải mái cùng với sự sung túc về tài chính. Khi được hỏi về đặc trưng của các quốc gia tiên tiến, 33,8% số người trả lời đó là sự thoải mái về tài chính, 32,0 % số người trả lời đó là cuộc sống dễ chịu và thoải mái. Nếu lựa chọn trong hai đặc trưng, nhiều người chọn cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn là sự thoải mái về tài chính. Xin xem bảng dưới đây:

Hình ảnh về quốc gia tiên tiến

 

Phân loại

Thoải mái về tài chính

Cuộc sống dễ chịu và thoải mái

Trình độ văn hóa, nghệ thuật cao

Phát triển cơ sở và công nghệ

Ảnh hưởng trên trường quốc tế

Tỷ lệ

trả lời (%)

Hạng 1

33,8

32,0

9,9

9,4

14,9

Hạng 1 và 2

49,6

59,2

28,9

22,6

38,8

Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung (5/2010), “Khảo sát hành vi của người tiêu dùng dựa trên ý kiến công chúng về quốc gia phát triển”.

Hơn 74,1% số người trả lời sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và hội nhập xã hội là chiến lược để trở thành quốc gia tiên tiến. Xin xem bảng dưới đây:

Chiến lược trở thành quốc gia tiên tiến

Phân loại

Chiến lược hướng tới tăng trưởng

Chiến lược tập trung vào hội nhập xã hội

Cân bằng giữa tăng trưởng và hội nhập

Khác

Tỷ lệ

trả lời (%)

10,5

14,7

74,1

0,7

Nguồn: Tương tự như trên

Bảy nhân tố của một quốc gia tiên tiến: Năng động là nhân tố then chốt

Yếu tố quyết định sự tiên tiến của một quốc gia là gì? Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Samsung, gồm 7 nhân tố: sự năng động, niềm tự hào, tính tự chủ, tính sáng tạo, sự tương hỗ, tính đa dạng và hạnh phúc. Sự năng động có nghĩa là liên tục đổi mới và thay đổi theo hướng tích cực. Nó giúp đẩy mạnh cả tốc độ tăng trưởng, tính linh hoạt trong xã hội nên đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì một chu kỳ tăng trưởng và hội nhập đúng đắn. Cụ thể hơn, sự năng động liên quan đến sự phát triển bền vững, mang lại hy vọng cho tương lai, thúc đẩy niềm tự hào. Niềm tự hào tăng lên sau đó đẩy mạnh tính tự chủ, khuyến khích sự sáng tạo. Về phía hội nhập, sự năng động tạo điều kiện xem xét sự tương hỗ và làm phong phú thêm sự đa dạng. Cuối cùng sẽ giúp nâng cao tính đa nguyên, sự cởi mở, qua đó thúc đẩy một xã hội hạnh phúc.

Bảy nhân tố của một quốc gia tiên tiến và ý nghĩa của chúng

Nhân tố

Ý nghĩa

Sự năng động

Khả năng đổi mới để thích ứng vớ sự thay đổi trong giá trị và môi trường

Niềm tự hào

Thái độ tích cực hướng tới sự phát triển trong tương lai dựa trên nền tảng kinh tế, xã hội, văn hóa

Tính tự chủ

Chủ động ra quyết định như thành viên của một xã hội tiên tiến

Tính sáng tạo

Khả năng tạo ra các ý tưởng và giá trị duy  nhất

Sự tương hỗ

Duy trì các quy định xã hội trong khi hướng tới sự giàu có cho bản thân

Tính đa dạng

Tôn trọng và hướng tới các giá trị đa dạng

Hạnh phúc

Cảm thấy thỏa mãn với hiện tại và hướng tới một cuộc sống dễ chịu, thoải mái

 

Phát triển cân bằng trong nhân tố then chốt, hài hòa giữa phát triển và hội nhập tạo cơ hội cho Hàn Quốc trở thành một quốc gia tiên tiến. Nếu tăng trưởng và hội nhập không được phát triển một cách cân bằng, sự phát triển theo chu kỳ tuần tự sẽ bị suy yếu, trì hoãn sự tiên tiến. Quan hệ giữa các nhân tố then chốt và tác động có thể được minh họa như sau:

Vòng tròn tăng trưởng và hội nhập tuần tự hướng tới sự tiên tiến

KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT  ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NƯỚC TIÊN TIẾN (Phần 1)

Tống Thùy Linh lược dịch

Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc

Nguồn: How Advanced is Korea?,  KIM SUN-BIN, 2010, Samsung Economic Research Institute, dẫn theo từ

http://www.seriworld.org/01/wldContV.html?mn=A&mncd=0301&key=20100604000002&sectno=&cont_type=B[1]. Dân trí cao tiếp thu và thực hiện các giá trị như khoan dung, điều độ, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác, cộng đồng có ý thức, trách nhiệm và giao tiếp hiệu quả.


Scroll To Top