Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CƠ CẤU FDI THEO NGÀNH CỦA HÀN QUỐC Ở VIỆT NAM

Đăng ngày:

Song sau năm 1994 và đặc biệt là gần đây Hàn Quốc đã tiến tới đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật cao như điện tử, công nghiệp ô tô, công nghiệp chế tạo cơ khí và xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Hướng tăng trưởng đầu tư này rất phù hợp với xu thế phát triển kinh tế Việt Nam.

Tính cả thời kỳ 1992 đến 4 tháng đầu năm 2004, các dự án đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp như lắp ráp ô tô, thép, cơ khí, điện tử, giày dép, dệt may và xây dựng, với 575 dự án với tổng số vốn đăng ký lờn tới 3,05 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất so với tổng số dự án và tổng số vốn đăng ký tương ứng là 82,49%, 70,68%. Tiếp đến là lĩnh vực dịch vụ với 78 dự án (chiếm 11,2% về số dự án) với tổng số vốn đăng ký là 1.178 triệu USD (chiếm 27,34% về vốn đầu tư). Ngành nông, lâm nghiệp có số dự án tương đối lớn (44 dự án) nhưng tổng số vốn đầu tư thấp (85,05 triệu USD), chứng tỏ qui mô vốn ở lĩnh vực này tương đối nhỏ. Điều này được thể hiện rừ trờn bảng 4 về cơ cấu vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam như sau:

Cơ cấu đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam theo ngành kinh tế

(Tính tới ngày 25/3/2004 - chỉ tớnh cỏc dự ỏn cũn hiệu lực)Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài - Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Về cơ cấu ngành đầu tư, nếu như Đài Loan, Singapore đầu tư vào Việt Nam chủ yếu hướng vào các ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và du lịch thỡ đầu tư của Hàn Quốc tập trung chủ yếu vào sản xuất công nghiệp, với 575 dự án (chiếm 82,49% về số dự án) có tổng vốn đầu tư 3,05 tỷ USD (chiếm 70,68% về vốn đầu tư). Trong đó công nghiệp nhẹ chiếm chủ yếu với 378 dự án với tổng vốn đầu tư đạt tới 1,602 tỷ USD. Lĩnh vực dịch vụ và du lịch thu hút 78 dự án của Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư 1,178 tỷ USD. Trong đó, riêng giao thông vận tải và bưu điện có 24 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 257,170 triệu USD. Bên cạnh đó, thỡ đầu tư của Hàn Quốc cũng tập trung vào những ngành công nghiệp nặng. Cụ thể, có 158 dự án (chiếm 22,67% số dự án) với tổng số vốn đăng ký 1,208 tỷ USD (chiếm 28,02% về vốn đầu tư). Do vậy, nếu chỉ xem xét đơn thuần về số liệu thống kê về vốn đầu tư của Hàn Quốc ở Việt Nam vào các ngành như trên, có thể dễ làm cho ta nhận thấy sự phù hợp tương đối của các chỉ số này với yêu cầu về cơ cấu của một nền kinh tế hiện đại, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Thực hiện: Quang Minh

Biên tập: nhóm website

Nguồn: TVĐBA

Scroll To Top