Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Khoa học


 • VÀI NÉT VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HÀN QUỐC GẦN ĐÂY

  Trên thực tế, chỉ sau khi hệ sinh thái tự nhiên đã trải qua sự tàn phá hoặc ô nhiễm đáng báo động, các vấn đề môi trường mới nổi lên như những vấn đề chính trị và xã hội thu hút sự quan tâm của người dân.

 • VÀI NÉT VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIỮA HÀN QUỐC VÀ MỸ

  Trong lĩnh vực hợp tác KH & CN, Mỹ luôn có ảnh hưởng nhiều nhất đối với Hàn Quốc. Trong thời kỳ đầu, Mỹ là nước chủ chốt trong việc giúp đỡ cho Hàn Quốc. Tiến trình hợp tác KH & CN giữa Hàn Quốc và Mỹ trải qua 3 thời kỳ: (1) thời kỳ nhận viện trợ một phía (1945-1976), (2) thời kỳ tiến tới hợp tác giữa hai bên (1977-1991), (3) thời kỳ đối tác bình đẳng (1992 đến nay).

 • VÌ SAO HÀN QUỐC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC?

  Như đã biết, nhu cầu của con người về nước sạch ngày càng tăng lên khi nhận thức của con người về môi trường và chất lượng cuộc sống nâng lên. Từ những năm 1960, người ta đã phát hiện thấy tại một vài điểm ở Hàn Quốc nguồn nước bị suy giảm nghiêm trọng cả về chất lượng và số lượng.

 • MỘT VÀI BIỆN PHÁP QUẢN LÍ LƯU VỰC Ở HÀN QUỐC

  Hệ thống quản lí nguồn gây ô nhiễm môi trường nước Về hệ thống quản lí nguồn gây ô nhiễm, Bộ Môi trường cho phép cơ quan hành chính địa phương xem xét và quyết định nơi nào sẽ đặt hệ hệ thống giám sát môi trường vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

 • PHỤC HỒI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LƯU VỰC TẠI HÀN QUỐC

  Cơ quan hành chính chính quyền địa phương tại các vùng thượng lưu và hạ lưu của 4 con sông chính cũng như các vùng có nguồn tài nguyên nước đã cùng nhau xây dựng một Ủy ban quản lí vùng lưu vực sông. Ủy ban này đại diện cho chính quyền sở tại đưa ra quyết định nhằm quản lý, bảo tồn nguồn nước cho khu vực.

 • VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ LƯU VỰC TẠI HÀN QUỐC

  Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành hợp thức hóa các hoạt động như: xây dựng hệ thống quả lí nguồn gây ô nhiễm; xây dựng vùng đệm lưu vực sông; xây dựng hệ thống định giá mua bán đất; thu thuế sử dụng nước và xây dựng các biện pháp hỗ trợ người dân địa phương vào luật pháp của nhà nước.

Scroll To Top