Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478

Chính trị


  • TỔNG THỐNG HÀN QUỐC

    Tổng thống Hàn Quốc được bầu dưới hình thức bỏ phiếu kín, bình đẳng và trực tiếp trên phạm vi toàn quốc - là người đứng đầu cơ quan hành pháp.

Scroll To Top