Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


HYANG KA (HƯƠNG CA) TRONG “TAM QUỐC DI SỰ” (Phần 3)

Đăng ngày:

Bài Hương ca thứ ba và thứ tư thuộc câu chuyện “Cảnh Đức vương, Trung Đàm sư, Biểu Huấn đại đức”.

Câu chuyện như sau:

Vào ngày mùng 3 tháng 3, Kyeong Deok Wang (Cảnh Đức Vương) ngự trên lầu Kui Jeong Mun (Quy Chính Môn) nói với tả hữu:

- Ai có thể dẫn về cho trẫm một vị đại đức đến từ đường phố?

Khi đó, có một vị cao tăng đang đi lang thang, dung mạo sáng sủa, thanh khiết, phong thái uy nghiêm. Quần thần trông thấy liền dẫn người ấy vào bái kiến nhà vua. Nhà vua nói rằng:

- Đây không phải nhà sư có phẩm mạo và sự uy nghiêm mà trẫm đã nói.

Vậy là vị cao tăng kia được lui.

Lại có một nhà sư khác từ phía Nam đi đến. Người này khoác áo cà sa, tay cầm tráp, có tài liệu khác ghi là vai đeo gùi. Nhà vua vui mừng, gặp người này và tiếp đãi ở trên lầu. Nhà vua nhìn vào trong tráp thấy đựng toàn bộ đồ pha trà, liền hỏi?

- Nhà ngươi là ai?

Nhà sư trả lời rằng:

- Tiểu tăng tên là Chung Dam (Trung Đàm).

Nhà vua lại hỏi:

- Ngươi từ đâu tới?

Trung Đàm trả lời:

- Hàng năm, vào những ngày trùng tam nhật[1], trùng cửu nhật[2], tiểu tăng đều pha trà dâng lên Di Lặc thế tôn ở Sam Hwa Ryeong (Tam Hoa Lĩnh) Nam San. Tiểu tăng vừa dâng trà và hiện đang trên đường trở về.

Nhà vua liền nói:

- Ngươi có thể dâng cho trẫm một chén trà không?

Vị sư nọ liền pha trà dâng lên vua. Từ trong chén trà, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Nhà vua lại hỏi:

- Trẫm từ sớm đã nghe nói Sa Noi Ka (Từ não ca) ca ngợi Ki Pa Rang (Kỳ Bà Lang) có ý nghĩa rất cao siêu. Có thật thế chăng?

Nhà sư trả lời:

- Đúng vậy, thưa bệ hạ.

Nhà vua liền nói:

- Nếu vậy hãy viết cho trẫm một bài An Min Ka (An dân ca).

Trung Đàm nhận lệnh vua ban, ngay lập tức viết một bài ca dâng lên. Nhà vua nghe thấy hay liền phong cho ông làm Wang Sa (Vương Sư). Trung Đàm thành kính bái lạy nhưng từ chối không nhận sắc phong.

 

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu hai bài Hương ca vừa được nhắc đến trong câu chuyện trên.

 

An dân ca như sau:

Vua là cha,

Quan là mẹ, ban phát tình yêu.

Xem bách tính như con dại,

Bách tính đều được chở che.

Chúng sinh đang sống lắt lay,

Hãy trị vì quốc gia cho dân no ấm.

“Biết đi đâu nếu mất mảnh đất này?”

Đất nước được bảo toànvì thế.

A…a! Vua ra vua, quan ra quan, dân xứng là dân

Đất nước sẽ mãi hưởng thái bình.

Tán Kỳ Bà lang ca có nội dung như sau:

Mở cửa ra, trăng vuột mất,

Theo mây trắng trôi đi.

Đến bờ sông trải dài cát trắng,

Chìm dần hình bóng Kỳ bà lang.

Nơi bãi sỏi suối Dật Ô

Tâm hồn Người ấp ủ, ta theo đặng được chăng?

A! Cành tùng cao vút,

Dáng hình mạnh mẽ, chẳng ngại sương.

Lương Hồng Hạnh

Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc

Theo:

Tam Quốc di sự (Bản tiếng Hàn), Kim Won-jung, 2007, Nxb Mineum.

 [1] Ngày mùng 3 tháng 3.

[2] Ngày mùng 9 tháng 9.


Scroll To Top