Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


PHỤC HỒI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LƯU VỰC TẠI HÀN QUỐC

Đăng ngày:

Hoạt động của Uỷ ban giống như một tập đoàn công lập. Đứng đầu Uỷ ban là Bộ trưởng Bộ Môi trường, quan chức chính quyền tỉnh, Thị trưởng, Chủ tịch tập đoàn Tài nguyên nước Hàn Quốc và những người đứng đầu các Viện Nghiên cứu có liên quan.

Uỷ ban quản lý vùng lưu vực sông đã đưa ra kế hoạch toàn diện nhằm giảm thiểu nguồn chất ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước. Đồng thời, họ cũng giải quyết những vấn đề liên quan đến thu gom, xử lý nước thải cũng như thu thu lệ phí sử dụng nước. Số tiền thu được được sử dụng như là nguồn quỹ chung phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Uỷ ban. Bên cạnh đó, Uỷ ban còn quản lý giá mua bán đất hàng năm, lập kế hoạch cho các dự án hỗ trợ người dân địa phương và các tổ chức giám sát chất lượng nước phi chính phủ. Uỷ ban cũng cho phép người dân địa phương và các tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc quyết định những chính sách lớn có liên quan đến quản lý lưu vực sông. Đồng thời, những người này có thể nêu lên ý kiến cá nhân của họ (ủng hộ, hay phản đối) các chính sách quản lí của Uỷ ban.

Thêm vào đó, để có được cái nhìn toàn toàn diện về nhiệm vụ quản lí lưu vực, Cục quản lí chất lượng nước của Bộ Môi trường đã lập phòng nghiên cứu chính sách lưu vực. Cũng như Cục quản lí lưu vực, ở văn phòng môi trường vùng bao gồm bộ phận quản lí nguồn nước, bộ phận hợp tác vùng, bộ phận kế hoạch lưu vực. Tại Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia người ta cũng lập ra bộ phận chuyên nghiên cứu, thu thập thông tin về tổng lượng nước ô nhiễm sau đó tính toán khả năng lan truyền nhờ vào phương trình modun chuyển động chất ô nhiễm.

Ngoài ra, tại mỗi lưu vực sông người ta cũng thành lập một phòng nghiên cứu môi trường sông nhằm cung cấp những số liệu điều tra môi trường cơ bản, đồng thời đưa ra nghiên cứu và phát triển chúng.Thực hiện: Nguyễn Diệu Linh

Biên tập: Nhóm website

Nguồn: Bộ Môi trường Hàn Quốc

Scroll To Top